Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego

Język poezji dwudziestolecia międzywojennego kształtował się pod wpływem dwóch dążeń – otwarcia na wszelkie typy i odmiany społecznej praktyki językowej („demokratyzacja” słownika), co wiązało się z:
 • zderzeniem poetyzmów z prozaizmami,

 • równouprawnieniem wszelkich kategorii słownictwa,

 • żywym kontaktem z tendencjami języka potocznego i mówionego,

 • nobilitacją kolokwializmów,

 • wchodzeniem w obręb poezji elementów reprezentujących środowiskowe, regionalne i funkcjonalne odmiany języka,

 • rozchwianiem normy stylistycznej języka poetyckiego

oraz autonomii (swoistość).

Ideologia metafory - metafora wzorcowym rozwiązaniem (antyrealistyczny charakter, oddanie ruchu twórczej fantazji, ekonomiczne wysłowienie się, szansa na pośrednią ekspresję wzruszeń i emocji). W akcie metaforyzacji łączą się działania na materiale leksykalnym i składniowym.

Międzysłowie – sfera znaczeniowa niesprowadzalna do wartości semantycznych poszczególnych jednostek leksykalnych, lecz powstająca z ich niepowtarzalnej kombinacji.

„Piękne zdanie” wg Peipera możliwe jest dzięki odchyleniom od znormalizowanej składni:
zwielokrotnienie związków między słowami,
zubożenie schematu zdania nazywającego (elipsa).

Neologizmy – słowo najprawdziwiej poetyckie, gdy autor powołuje je, ponieważ jest mu potrzebne, a nie znalazł go w dostępnym zasobie leksykalnym (Leśmian).

Wyróżniamy słowotwórstwo o charakterze pozytywnym (neologizmy) i negatywnym, gdy mamy do czynienia z demontażem całostki wyrazowej (np. wyrazy dżwiękonaśladowcze). Koncepcja awangardowa dopuszczała eksperymenty słowotwórcze jako jeden ze sposobów wywoływania napięć i zawęźleń w ramach zdania metaforycznego.

W organizacji wypowiedzi twórcy sprzeciwiali się odmianom dyskursu utrwalonym w tradycji jako swoiste dla poezji, zalecali przełamywanie schematów, na przykład przy pomocy środków właściwych wypowiedziom potocznym. Jednym z istotniejszych działań było ograniczanie konwencjonalnych wyznaczników zamkniętości wypowiedzi (zacieranie wyrazistości początku i końca). Rozchwianiu uległy także sposoby rozwijania tekstu (brak jedności tematycznej utworu).


Odmiany budowy tekstu:
 • głównym czynnikiem konstrukcyjnym – zestawienie elementów znaczeniowo niezależnych od siebie, zawartych w zdaniach lub częściach zdań uszeregowanych współrzędnie (kubistyczny rodzaj komponowania tekstu),

 • głównym czynnikiem motywującym bieg wypowiedzi jest ukierunkowany strumień aktywności percepcyjnej „ja”, która wyznacza i organizuje to, co przedstawione (dramaturgia procesu poznawczego konstytuującego „świat”),

 • wypowiedź poetycka to imitacyjny odpowiednik swobodnego biegu skojarzeń (efekt płynięcia wypowiedzi, brak określenia granic zdaniowych),

 • główna rola operacji dokonywanych na znaczeniach wprowadzanych słów i wyrażeń (rozmontowywanie idiomu w celu innego poskładania go).


Awangardowa koncepcja języka poetyckiego:
 • punktem wyjścia „zdemokratyzowany słownik”, jednak działania na tym słowniku miały zaprzeczać konwencjonalnym rolom i znaczeniom słów,

 • atak na normy wrażliwości estetycznej i smak publiczności,

 • zaprzeczenie pozapoetyckim powinnościom mowy,

 • działania antyprozaiczne w poezji,

 • poezja mową nieparafrazowalną.


W wersyfikacji w dwudziestoleciu międzywojennym dominowała różnorodność. Współistniały różne systemy i typy wiersza – sylabizm, sylabotonizm, tonizm, odmiany wiersza nieregularnego i wreszcie wiersz wolny (charakter „ideologiczny”, walka z „muzycznymi” i „malarskimi” pierwiastkami w poezji).



On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”





Tagi: