Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego

Język poezji dwudziestolecia międzywojennego kształtował się pod wpływem dwóch dążeń – otwarcia na wszelkie typy i odmiany społecznej praktyki językowej („demokratyzacja” słownika), co wiązało się z:
 • zderzeniem poetyzmów z prozaizmami,

 • równouprawnieniem wszelkich kategorii słownictwa,

 • żywym kontaktem z tendencjami języka potocznego i mówionego,

 • nobilitacją kolokwializmów,

 • wchodzeniem w obręb poezji elementów reprezentujących środowiskowe, regionalne i funkcjonalne odmiany języka,

 • rozchwianiem normy stylistycznej języka poetyckiego

oraz autonomii (swoistość).

Ideologia metafory - metafora wzorcowym rozwiązaniem (antyrealistyczny charakter, oddanie ruchu twórczej fantazji, ekonomiczne wysłowienie się, szansa na pośrednią ekspresję wzruszeń i emocji). W akcie metaforyzacji łączą się działania na materiale leksykalnym i składniowym.

Międzysłowie – sfera znaczeniowa niesprowadzalna do wartości semantycznych poszczególnych jednostek leksykalnych, lecz powstająca z ich niepowtarzalnej kombinacji.

„Piękne zdanie” wg Peipera możliwe jest dzięki odchyleniom od znormalizowanej składni:
zwielokrotnienie związków między słowami,
zubożenie schematu zdania nazywającego (elipsa).

Neologizmy – słowo najprawdziwiej poetyckie, gdy autor powołuje je, ponieważ jest mu potrzebne, a nie znalazł go w dostępnym zasobie leksykalnym (Leśmian).

Wyróżniamy słowotwórstwo o charakterze pozytywnym (neologizmy) i negatywnym, gdy mamy do czynienia z demontażem całostki wyrazowej (np. wyrazy dżwiękonaśladowcze). Koncepcja awangardowa dopuszczała eksperymenty słowotwórcze jako jeden ze sposobów wywoływania napięć i zawęźleń w ramach zdania metaforycznego.

W organizacji wypowiedzi twórcy sprzeciwiali się odmianom dyskursu utrwalonym w tradycji jako swoiste dla poezji, zalecali przełamywanie schematów, na przykład przy pomocy środków właściwych wypowiedziom potocznym. Jednym z istotniejszych działań było ograniczanie konwencjonalnych wyznaczników zamkniętości wypowiedzi (zacieranie wyrazistości początku i końca). Rozchwianiu uległy także sposoby rozwijania tekstu (brak jedności tematycznej utworu).


Odmiany budowy tekstu:
 • głównym czynnikiem konstrukcyjnym – zestawienie elementów znaczeniowo niezależnych od siebie, zawartych w zdaniach lub częściach zdań uszeregowanych współrzędnie (kubistyczny rodzaj komponowania tekstu),

 • głównym czynnikiem motywującym bieg wypowiedzi jest ukierunkowany strumień aktywności percepcyjnej „ja”, która wyznacza i organizuje to, co przedstawione (dramaturgia procesu poznawczego konstytuującego „świat”),

 • wypowiedź poetycka to imitacyjny odpowiednik swobodnego biegu skojarzeń (efekt płynięcia wypowiedzi, brak określenia granic zdaniowych),

 • główna rola operacji dokonywanych na znaczeniach wprowadzanych słów i wyrażeń (rozmontowywanie idiomu w celu innego poskładania go).


Awangardowa koncepcja języka poetyckiego:
 • punktem wyjścia „zdemokratyzowany słownik”, jednak działania na tym słowniku miały zaprzeczać konwencjonalnym rolom i znaczeniom słów,

 • atak na normy wrażliwości estetycznej i smak publiczności,

 • zaprzeczenie pozapoetyckim powinnościom mowy,

 • działania antyprozaiczne w poezji,

 • poezja mową nieparafrazowalną.


W wersyfikacji w dwudziestoleciu międzywojennym dominowała różnorodność. Współistniały różne systemy i typy wiersza – sylabizm, sylabotonizm, tonizm, odmiany wiersza nieregularnego i wreszcie wiersz wolny (charakter „ideologiczny”, walka z „muzycznymi” i „malarskimi” pierwiastkami w poezji).


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia

Tagi:
Partner serwisu: